درخواست نمایندگی

1 اطلاعات حقیقی
2 شرکت پخش
3 حوزه فعالیت و توان عملیاتی
4 امکانات توزیع
5 امکانات ساختمانی و انبارداری
6 عاملیت یا نمایندگی همکاری